Cuộc sống là sự tôn trọng lẫn nhau

 

Tôi không thích sự chờ đợi…
Bởi vì…
Nó đã làm tôi THẤT VỌNG

Tôi không dám hứa trước với ai cả…
Bởi vì…
Nói trước BƯỚC KHÔNG QUA

Nhưng tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình.
Ai đối xử với tôi thế nào thì tôi đối xử lại như thế.

Bởi vì…

Cuộc sống là sự tôn trọng lẫn nhau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: